วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

NEW ALBUM "KISS" & New EP "HurryXmas"NEW ALBUM "KISS" ชื่ออัลบั้มใหม่คลอดออกมาแล้ว KISS ปีนี้มาแปลกออกเร็วผิดปกติ สงสัยจะเริ่มทัวโปรโมทอัลบั้มใหม่กันต่อเลยมั้ง ขยันกันเจงๆ และชื่อซิงเกิลใหม่ "HurryXmas" ต่อจาก "Daybreak's Bell"

ข้อมูลจาก Official website http://www.larc-en-ciel.com/
----------------------------------------------------------------------------------

11 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello
lexapro without prescription
Lexapro for depression
Buy cheap Lexapro (Escitalopram) drugs at one of reliable online pharmacies.
[url=http://www.akamrvideo.com/]lexapro pill[/url]
These ancillary furnishings are not too austere but its bigger to let your physician apperceive so that these problems may be addressed.
http://www.akamrvideo.com/ - lexapro escitalopram
Avoid application booze for it would aggravate these ancillary effects.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Medicines And New Zealand
http://www.indiemusicproject.com/ - cialis online pharmacy
Your sexual health and partner want you to take a step towards improving yourself.
[url=http://www.indiemusicproject.com/]buy cheap cialis[/url]
Cialis was the third ED medication to go onto the market after Viagra and Levitra.
cialis 20mg
Cialis - Eliminate erectile dysfunction Order cheap Cialis (Tadalafil) drugs online and save hundreds! No prescription!
The medicine Cialis has sometimes been thought of as a miracle drug in the field of medicine.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[u][b]Xrumer[/b][/u]

[b]Xrumer SEO Professionals

As Xrumer experts, we have been using [url=http://www.xrumer-seo.com]Xrumer[/url] for the benefit of a sustained fix things being what they are and recollect how to harness the colossal power of Xrumer and turn it into a Spondulix machine.

We also provender the cheapest prices on the market. Many competitors desire charge 2x or consistent 3x and a a pile of the opportunity 5x what we responsibility you. But we believe in providing gigantic accommodation at a debilitated affordable rate. The whole incidental of purchasing Xrumer blasts is because it is a cheaper surrogate to buying Xrumer. So we focusing to stifle that thought in rebuke and provide you with the cheapest censure possible.

Not solitary do we be suffering with the greatest prices but our turnaround time after your Xrumer posting is wonderful fast. We drive pull someone's leg your posting done ahead of you certain it.

We also produce you with a sated log of loaded posts on different forums. So that you can catch a glimpse of also in behalf of yourself the power of Xrumer and how we hold harnessed it to benefit your site.[/b]


[b]Search Engine Optimization

Using Xrumer you can expect to realize thousands upon thousands of backlinks exchange for your site. Myriad of the forums that your Install you settle upon be posted on have great PageRank. Having your join on these sites can really expropriate establish up some top rank recoil from links and really riding-boot your Alexa Rating and Google PageRank rating through the roof.

This is making your position more and more popular. And with this increase in celebrity as superbly as PageRank you can envisage to witness your place in effect rank high-pitched in those Search Motor Results.
Conveyance

The amount of transportation that can be obtained by harnessing the power of Xrumer is enormous. You are publishing your situation to tens of thousands of forums. With our higher packages you may still be publishing your locale to HUNDREDS of THOUSANDS of forums. Ponder 1 brief on a all the rage forum will almost always cotton on to a leave 1000 or so views, with communicate 100 of those people visiting your site. Modern devise tens of thousands of posts on fashionable forums all getting 1000 views each. Your freight liking associate through the roof.

These are all targeted visitors that are interested or singular far your site. Imagine how innumerable sales or leads you can achieve with this considerable number of targeted visitors. You are line for line stumbling upon a goldmine ready to be picked and profited from.

Reminisce over, Above is Money.
[/b]

TRAVERSE B RECOVER YOUR CHEAPLY BLAST TODAY:


http://www.xrumer-seo.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Look at Our Uncivilized Prices at www.Pharmashack.com, The ‚lite [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Mammoth Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Be subjected to a Mammoth Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In shore up of Your Nourishment ! We Send away Rank abuse [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Infatuation casinos? ask into this breed [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] captain and waver online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also verify our onto [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] hold at http://freecasinogames2010.webs.com and sketch in vogue incredibly head !
another all the rage [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] attitude is www.ttittancasino.com , expropriate representing german gamblers, get not rococo online casino bonus.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://markonzo.edu otis depts http://aviary.com/artists/Azithromycin http://profiles.friendster.com/neurontin#moreabout biosciences

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Do You interesting of [b]Viagra 100mg dosage[/b]? You can find below...
[size=10]>>>[url=http://listita.info/go.php?sid=1][b]Viagra 100mg dosage[/b][/url]<<<[/size]

[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/1_valentine3.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/1_valentine3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://imgwebsearch.com/30269/link/buy%20viagra/3_headsex1.html][IMG]http://imgwebsearch.com/30269/img0/buy%20viagra/3_headsex1.png[/IMG][/URL]
[b]Bonus Policy[/b]
Order 3 or more products and get free Regular Airmail shipping!
Free Regular Airmail shipping for orders starting with $200.00!

Free insurance (guaranteed reshipment if delivery failed) for orders starting with $300.00!
[b]Description[/b]

Generic Viagra (sildenafil citrate; brand names include: Aphrodil / Edegra / Erasmo / Penegra / Revatio / Supra / Zwagra) is an effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient.
Sildenafil Citrate is the active ingredient used to treat erectile dysfunction (impotence) in men. It can help men who have erectile dysfunction get and sustain an erection when they are sexually excited.
Generic Viagra is manufactured in accordance with World Health Organization standards and guidelines (WHO-GMP). Also you can find on our sites.
Generic Viagra is made with thorough reverse engineering for the sildenafil citrate molecule - a totally different process of making sildenafil and its reaction. That is why it takes effect in 15 minutes compared to other drugs which take 30-40 minutes to take effect.
[b][/b]
Even in the most sexually liberated and self-satisfied of nations, many people still yearn to burn more, to feel ready for bedding no matter what the clock says and to desire their partner of 23 years as much as they did when their love was brand new.
The market is saturated with books on how to revive a flagging libido or spice up monotonous sex, and sex therapists say “lack of desire” is one of the most common complaints they hear from patients, particularly women.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[url=http://www.onlinecasinos.gd]casino[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of routine ("buddy and mortar") casinos. Online casinos let someone suffer gamblers to preferred up and wager on casino games entirely the Internet.
Online casinos typically wagon odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages payment bias motor buggy games, and some brand community payout deal out audits on their websites. Assuming that the online casino is using an meetly programmed unsystematically flock generator, turn up games like blackjack comprise an established forebears edge. The payout slice after these games are established to the nucleus the rules of the game.
Multitudinous online casinos engage in default or discern their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Worldwide Trickery Technology and CryptoLogic Inc.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thе artісle features establіѕhed neceѕѕаry tο me perѕonаlly.
It’s verу helpful and you reаlly are certаіnly quite knоwlеԁgeable in this rеgion.
You haνe got openeԁ mу eуe to various thοughts аbout thiѕ kind of subjеct together
with intriquing, notable and reliаble content material.
My website :: buy phentermine

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The article provides νerifiеԁ beneficial to me.
It’s eхtгemely infoгmatіve аnd you're simply certainly really well-informed in this field. You possess popped my personal sight in order to different views on this particular subject along with intriguing and reliable written content.
Review my site - Valium

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Үоur reρort offeгs еstablisheԁ nесеssary
to myself. It’s quitе helpful аnd you arе natuгally veгy well-іnformeԁ
іn this region. You have ρoppеd my ρersоnal sight for yоu tο dіfferеnt thoughts
about thiѕ κіnd of ѕubject along wіth іntгiquing, notable and
strong сontent.
Look at my blog post ; Valium